ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล Human Resource Development Center

   หน้าแรก ตารางการฝึกอบรม ปฏิทินอบรม ดาวน์โหลด การชำระเงิน แผนที่ ติดต่อเรา   
 
  หลักสูตร วันที่อบรม
๑. หลักสูตร นักพัฒนาสื่อสอน E-Learning ด้วย Adobe Captivate

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้โปรแกรมหรือสร้างสื่อออนไลน์ รวมทั้งเข้าใจกระบวนการวางแผนงานสร้างหลักสูตร และวิธีการผลิตหลักสูตรออนไลน์ผ่านการใช้โปรแกรม Adobe Captive เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ให้แก่บุคลากร พร้อมกับได้พัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รุ่นที่ ๑
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

รุ่นที่ ๒
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒. หลักสูตร สร้างระบบพี่เลี้ยงเพื่อการสอนงาน และการจัดการความรู้
ออนไลน์


หลักสูตรนี้จะช่วยสร้างระบบพี่เลี้ยงโดยผ่านเครื่องมือออนไลน์เพื่อการสอนงานและการจัดการความรู้ในรูปแบบของการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งจะทำให้สามารถพัฒนาศักยภาพกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการนำเสนอผลงานในรูปแบบใหม่ๆ ช่วยให้เกิดการคิดนอกกรอบได้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้สร้างผลงานได้มากขึ้นอีกด้วย
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รุ่นที่ ๑
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒

รุ่นที่ ๒
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๓. หลักสูตร ระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาณเอกสารที่มีมากมาย ช่วยลดพื้นที่ในการจัดเก็บและสะดวกในการค้นหา ซึ่งจะช่วยให้การทำงานรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้การแปลงเอกสารให้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดยยังคงรูปแบบและเนื้อหาของเอกสารต้นฉบับทุกประการ สามารถเผยแพร่และจัดส่งทางอีเมล์ได้ รวมทั้งสามารถจัดเก็บไว้ในอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และยังสามารถจัดเก็บในแผ่นซีดีได้อีกด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รุ่นที่ ๓
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

รุ่นที่ ๔
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๔. หลักสูตร Dashboard & MS Excel เพื่อการจัดทำรายงาน และการนำเสนอแบบเรียลไทม์

หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถออกแบบและสร้าง Dashboard โดยใช้ MS Excel สามารถจัดการฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล และสรุปผลภาพรวมการทำงานในรูปแบบกราฟิกและอินเตอร์เฟสแบบเรียลไทม์ได้เป็นอย่างดี ทั้งยังสามารถคัดกรองเงื่อนไข ปรับมุมมอง เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและตลอดเวลา โดยผ่านการควบคุมหรือสั่งการบนแผงควบคุมใน ๑ หน้าจอ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้หลากหลายด้าน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รุ่นที่ ๒
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

รุ่นที่ ๓
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๕. หลักสูตร การออกแบบสื่อนำเสนอด้วย MS Power Point & Info Graphics

หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสร้างสรรค์สื่อนำเสนอโดย MS Power Point และออกแบบ InfoGraphics ได้อย่างน่าสนใจ รวมทั้งประยุกต์ใช้ร่วมกับ MS Excel เพื่อนำเสนอข้อมูลองค์การได้เป็นอย่างดี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รุ่นที่ ๓
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

รุ่นที่ ๔
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

๖. หลักสูตร การจัดการเอกสารด้วย MS Word

หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดการเอกสารการทำงานได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเอกสาร จดหมาย หนังสือ รายงาน ตาราง การเขียนโครงการหรือแม้แต่การสร้างแบบฟอร์มต่างๆ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ตั้งแต่คำสั่งพื้นฐาน การทำงานกับข้อความ การตกแต่งเอกสาร การแทรกรูปภาพ รูปวาด กราฟ ผังองค์กร การสร้างเอกสารที่มีความซับซ้อน การประยุกต์ใช้งานเอกสารแบบต่างๆ รวมทั้งวิธีแก้ปัญหาการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รุ่นที่ ๓
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

รุ่นที่ ๔
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
๗. หลักสูตร การใช้ MS Excel เพื่อจัดการข้อมูลการทำงาน

โปรแกรม Microsoft Excel ถือเป็นโปรแกรมยอดนิยมในการใช้งาน หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมสามารถจัดการข้อมูลในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้เรียนรู้เทคนิคและฟังก์ชั่นการใช้งานของ MS Excel ซึ่งจะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาการทำงาน สามารถเรียกใช้ข้อมูลและสืบค้นหาข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รุ่นที่ ๓
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

รุ่นที่ ๔
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๘. หลักสูตร การใช้ MS Excel ขั้นพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ผู้ปฏิบัติงานที่เข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นพัฒนาได้อย่างดีจะช่วยลดเวลาการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากMS Excel เป็นเครื่องมือในการจัดการข้อมูล สร้างฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ดึงข้อมูลมาใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ การจัดการข้อมูล สร้างฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล การสร้างตารางคำนวณ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การสร้างแผนภูมิ ไปจนถึงการประยุกต์ใช้สูตรคำนวณที่ซับซ้อน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รุ่นที่ ๓
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

รุ่นที่ ๔
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๙. หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx และการเขียนรายงาน EdPEx

หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจเกณฑ์ EdPEx สามารถนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้เพื่อประเมินตนเอง ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและค้นหาโอกาสในการพัฒนา ปรับปรุงระบบการดำเนินงาน ทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตามเป้าหมายที่ต้องการ และสามารถรับการตรวจประเมินเพื่อยืนยันระดับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนถึงสามารถจัดทำรายงาน EdPEx ได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รุ่นที่ ๒
วันที่ ๒ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

รุ่นที่ ๓
วันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑๐. หลักสูตร การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจกระบวนการทำงานหลักและกระบวนการทำงานสนับสนุนนของหน่วยงาน เข้าใจหลักการ แนวทางในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน สามารถจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รุ่นที่ ๓
วันที่ ๒ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๒

รุ่นที่ ๔
วันที่ ๖ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑๑. หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน : Lean Management

หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการทำงาน พร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น ลดรอบระยะเวลาการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานหลัก ทำให้ลดความสูญเสียทั้งในส่วนของภาครัฐและผู้รับบริการให้เหลือแต่เนื้อแท้ของการทำงาน ทำให้สามารถรองรับงานประจำและนโยบายใหม่ๆ ซึ่งนั่นจะทำให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์สุข ผู้ปฏิบัติงานได้ผลงานที่มีคุณภาพ และทำให้การทำงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร(KPIs) ได้ดียิ่งขึ้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รุ่นที่ ๓
วันที่ ๑๕ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒

รุ่นที่ ๔
วันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
๑๒. หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำงานหรือปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รุ่นที่ ๔
วันที่ ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

รุ่นที่ ๕
วันที่ ๒๗ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒
๑๓. การบริหารงบประมาณ การเงิน ในงานจัดซื้อจัดจ้าง

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงบประมาณ การเงิน ในงานจัดซื้อจัดจ้าง กฎหมาย พ.ร.บ. กฎกระทรวง และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์ในมิติของการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ศึกษาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจกระทบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และทราบถึงแนวทางการแก้ไข

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รุ่นที่ ๑
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

รุ่นที่ ๒
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑๔. หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) สำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ

มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอน แนวทาง และวิธีการ ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างถูกต้อง และสามารถปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้าง การร่างสัญญา การบริหารสัญญาและลงข้อมูลจริงได้อย่างถูกต้อง จึงได้มีการฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลจริงในระบบ e-GP ตามวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยใช้คอมพิวเตอร์ ๑ คนต่อ ๑ เครื่อง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รุ่นที่ ๙
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

รุ่นที่ ๑๐
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑๕.หลักสูตร การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.)

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจในหลักการและหลักเกณฑ์ในการกำหนด TOR เข้าใจในหลักการและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อจะสามารถจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ได้ดี มีความชัดเจนที่จะสามารถจัดหาหรือปฏิบัติได้ ทั้งจะทำให้ง่ายต่อการบริหารสัญญา ควบคุมงาน และตรวจรับงานอีกด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รุ่นที่ ๕
วันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒

รุ่นที่ ๖
วันที่ ๑๔ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑๖. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจใน หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการกำหนดราคากลางพัสดุ และราคากลางงานก่อสร้างตาม .ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ซึ่งได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ กระบวนการ ขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติในการกำหนดราคากลาง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานหรือปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รุ่นที่ ๒
วันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

รุ่นที่ ๓
วันที่ ๗ – ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
๑๗.หลักสูตร การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจถึงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการต่างๆ อย่างละเอียด ตามหลักเกณฑ์ขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ และเข้าใจหลักเกณฑ์การทำสัญญา การทำบันทึกข้อตกลง และการบริหารสัญญา ตลอดจนถึงเข้าใจในเทคนิควิธีการตรวจรับพัสดุ การตรวจรับงานก่อสร้าง การตรวจรับงานจ้างต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำสัญญาบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุได้อย่างถูกต้อง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รุ่นที่ ๑๐
วันที่ ๑๙ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒

รุ่นที่ ๑๑
วันที่ ๑ – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑๘. หลักสูตร กรณีศึกษา ปัญหา ข้อหารือ ที่พบบ่อยจากการกำหนด TOR และจากการบริหารสัญญา

มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดจากการกำหนด TOR ที่ไม่ชัดเจน รวมทั้งความไม่เข้าใจอย่างชัดเจนถึงการทำสัญญา การบริหารสัญญาที่ถูกต้อง ส่งผลทำให้เกิดปัญหา การฟ้องร้อง การร้องเรียน ในทางกฎหมายทางการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆที่ตามมาอย่างมากมายทั้งยังช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นชัดเจนถึง ข้อที่ต้องระวัง ข้อที่ควรหลีกเลี่ยง หรือประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงเพื่อจะเป็นแนวทางที่ควรหลีกเลี่ยงหรือแนวทางที่ควรปฏิบัติในการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) หรือรายละเอียดของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งเรื่องที่ผูกพันตามมาในเรื่องของการทำสัญญา การบริหารสัญญา การควบคุมงาน และการตรวจรับงาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รุ่นที่ ๑
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒

รุ่นที่ ๒
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑๙. หลักสูตร การปฏิบัติงานการเงิน

หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ เบี้ยประชุม ค่าล่วงเวลา และกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทน และสวัสดิการ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาของบุตร ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รุ่นที่ ๒๕
วันที่ ๑๑ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒

รุ่นที่ ๒๖
วันที่ ๗ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒๐.หลักสูตร การควบคุมภายในด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ

มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีความเข้าใจและสามารถจัดทำรายงานการควบคุมภายในด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ได้อย่างถูกต้อง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รุ่นที่ ๑๐
วันที่ ๒๑ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒

รุ่นที่ ๑๑
วันที่ ๓ – ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒๑.หลักสูตร เทคนิคการจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุม

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเทคนิควิธีการในการเตรียมการประชุม มีเทคนิควิธีการในการจดบันทึกการประชุม ทั้งยังช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเทคนิควิธีในการฟัง การจับประเด็นและสรุปความ จะช่วยให้สามารถจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุมได้ถูกต้องครบถ้วนตามสาระของการประชุม และถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณในส่วนของการเขียนรายงานการประชุม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รุ่นที่ ๑๗
วันที่ ๑๑ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

รุ่นที่ ๑๘
วันที่ ๑ – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒๒. หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ เข้าใจในชนิดของหนังสือ รูปแบบ และการเขียนส่วนต่างๆ ของหนังสือราชการ การรับ - ส่งหนังสือ การเก็บรักษา การยืม การทำลายเข้าใจในหลักการเขียนหนังสือราชการ มีเทคนิควิธีการที่ดีในการเขียนหนังสือราชการ สามารถเขียน พิมพ์ วิเคราะห์และตรวจแก้หนังสือราชการได้เป็นอย่างดี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รุ่นที่ ๕๖
วันที่ ๑๗ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

รุ่นที่ ๕๗
วันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

รุ่นที่ ๕๘
วันที่ ๘ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒๓. หลักสูตร การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นความสำคัญของงานธุรการและงานสารบรรณ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เรียนรู้มารยาทในสังคมและมารยาทในการทำงาน ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและผู้มาติดต่องาน และช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในระเบียบงานสารบรรณ สามารถปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณได้ถูกต้องเป็นอย่างดี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รุ่นที่ ๑๘
วันที่ ๒๓ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒

รุ่นที่ ๑๙
วันที่ ๑๘ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒๔. หลักสูตร เทคนิคการตรวจและการเกษียนหนังสือราชการสำหรับหัวหน้างาน

มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจและสามารถตรวจวิเคราะห์หนังสือราชการเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์ประกอบ ข้อมูล เนื้อหา ภาษา และรูปแบบของหนังสือราชการ สามารถเกษียนหนังสือสั่งการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หัวหน้างาน ผู้บริหาร หรือผู้ช่วยผู้บริหารวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการและสามารถเกษียนหนังสือราชการได้อย่างถูกต้อง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รุ่นที่ ๗
วันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

รุ่นที่ ๘
วันที่ ๒๙ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
๒๕. หลักสูตร การวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่ง และการประเมินค่างาน

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักเกณฑ์ หลักการ แนวคิด วิธีการ กระบวนการ ขั้นตอน ในการวิเคราะห์งาน การนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ เข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการกำหนดตำแหน่ง รวมทั้งกระบวนการ ขั้นตอนการประเมินค่างาน อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวทางและช่วยทำให้สามารถวิเคราะห์งาน กำหนดตำแหน่ง และประเมินค่างานได้อย่างเหมาะสม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รุ่นที่ ๑๐
วันที่ ๗ – ๘ มกราคม ๒๕๖๒

รุ่นที่ ๑๑
วันที่ ๒๔–๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒๖. หลักสูตร การวางแผนกำลังคนและการวิเคราะห์อัตรากำลัง

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิด กระบวนการ ขั้นตอนการวางแผนกำลังคน เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลัง วิเคราะห์จำนวนตำแหน่ง ช่วยทำให้มีแนวทางและสามารถวิเคราะห์อัตรากำลังและจัดทำแผนอัตรากำลังได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รุ่นที่ ๑๐
วันที่ ๙ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

รุ่นที่ ๑๑
วันที่ ๒๖ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒๗. หลักสูตร การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในกระบวนการ ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ สามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์บริบทต่างๆเพื่อนำผลการวิเคราะห์มากำหนดกลยุทธ์และสามารถวางแผนกลยุทธ์ได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รุ่นที่ ๒๗
วันที่ ๔ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

รุ่นที่ ๒๘
วันที่ ๑๐ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒๘. หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติการ และการเขียนโครงการ

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ เข้าใจกระบวนการวางแผนปฏิบัติการ สามารถเขียนโครงการ และจัดทำแผนปฏิบัติการหรือแผนปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รุ่นที่ ๒๒
วันที่ ๑๙ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

รุ่นที่ ๒๓
วันที่ ๖ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

รุ่นที่ ๒๔
วันที่ ๑๒ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒๙. หลักสูตร การติดตามและการประเมินแผนงานโครงการ

มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการควบคุมติดตามประเมินกลยุทธ์แผนงานโครงการอย่างถูกต้อง สามารถเตรียมการและดำเนินการตรวจติดตามและประเมินกลยุทธ์แผนงานโครงการ รวมไปจนถึงสามารถจัดทำรายงานผลการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รุ่นที่ ๒
วันที่ ๑๗ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒

รุ่นที่ ๓
วันที่ ๒๔ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๓๐. หลักสูตร เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องการกำหนดตัวชี้วัดและการกำหนดค่าเป้าหมาย สามารถกำหนดตัวชี้วัดและกำหนดค่าเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม มีเทคนิคในการเขียนตัวชี้วัดเพื่อสื่อความหมายได้เข้าใจตรงกันเพื่อจะสามารถวัดในสิ่งที่ต้องการวัดได้อย่างถูกต้อง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รุ่นที่ ๙
วันที่ ๔ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๒

รุ่นที่ ๑๐
วันที่ ๒๒–๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๓๑. หลักสูตร การคิดบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติบวกเชิงสร้างสรรค์ ช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติในการมองด้านบวกเพื่อผลดีต่องการทำงานขององค์กร และตนเอง ทำให้มีแรงบันดาลใจ มีแผนที่ชีวิตที่ชัดเจน เกิดความมุ่งมั่นในการทำงาน มีความสุขในการทำงานและความสุขในการใช้ชีวิตส่วนตัว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รุ่นที่ ๓
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

รุ่นที่ ๔
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๓๒. หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (competencies) ที่สอดคล้องเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ เพื่อจะสามารถปฏิบัติพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รุ่นที่ ๔
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

รุ่นที่ ๕
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
หลักสูตรทั้งหมด  
๑. หลักสูตร นักพัฒนาสื่อสอน E-Learning ด้วย Adobe Captivate ๑๗.หลักสูตร การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
๒. หลักสูตร สร้างระบบพี่เลี้ยงเพื่อการสอนงานและการจัดการความรู้ออนไลน์ ๑๘. หลักสูตร กรณีศึกษา ปัญหา ข้อหารือ ที่พบบ่อยจากการกำหนด TOR และจากการบริหารสัญญา
๓. หลักสูตร ระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ๑๙. หลักสูตร การปฏิบัติงานการเงิน
๔. หลักสูตร Dashboard & MS Excel เพื่อการจัดทำรายงาน และการนำเสนอแบบเรียลไทม์ ๒๐.หลักสูตร การควบคุมภายในด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
๕. หลักสูตร การออกแบบสื่อนำเสนอด้วย MS Power Point & Info Graphics ๒๑.หลักสูตร เทคนิคการจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุม
๖. หลักสูตร การจัดการเอกสารด้วย MS Word ๒๒. หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม
๗. หลักสูตร การใช้ MS Excel เพื่อจัดการข้อมูลการทำงาน ๒๓. หลักสูตร การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
๘. หลักสูตร การใช้ MS Excel ขั้นพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ๒๔. หลักสูตร เทคนิคการตรวจและการเกษียนหนังสือราชการสำหรับหัวหน้างาน
๙. หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx และการเขียนรายงาน EdPEx ๒๕. หลักสูตร การวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่ง และการประเมินค่างาน
๑๐. หลักสูตร การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒๖. หลักสูตร การวางแผนกำลังคนและการวิเคราะห์อัตรากำลัง
๑๑. หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน : Lean Management ๒๗. หลักสูตร การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร
๑๒. หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ๒๘. หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติการ และการเขียนโครงการ
๑๓. การบริหารงบประมาณ การเงิน ในงานจัดซื้อจัดจ้าง ๒๙. หลักสูตร การติดตามและการประเมินแผนงานโครงการ
๑๔. หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) สำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ๓๐. หลักสูตร เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
๑๕.หลักสูตร การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) ๓๑. หลักสูตร การคิดบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
๑๖. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ๓๒. หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT CENTER
๙๙/๙๙ ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทร. ๐๘ ๗๙๗๗ ๘๖๖๘ และ ๐๘ ๗๕๓๓ ๙๕๑๙ โทรสาร. ๐ ๒๕๐๓ ๕๕๓๘
อีเมล: hrdcenter9@gmail.com