ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล Human Resource Development Center

   หน้าแรก ตารางการฝึกอบรม ปฏิทินอบรม ดาวน์โหลด การชำระเงิน แผนที่ ติดต่อเรา   

๑. หลักสูตร นักพัฒนาสื่อสอน E-Learning ด้วย Adobe Captivate

๑. หลักการและเหตุผล

เทคโนโลยียุค 4.0 การออกแบบและสร้างสรรค์สื่อสอนออนไลน์ไม่ใช่เรื่องยาก โดยเฉพาะการจัดทำบทเรียน E-Learning ด้วยสื่อมัลติมีเดียที่ประกอบด้วย วิดีโอ เสียง กราฟิก อนิเมชั่น หรือภาพเคลื่อนไหว รวมถึงการสร้างแบบทดสอบวัดผลและประเมินผลผู้เรียน ผ่านการใช้โปรแกรมที่ทรงประสิทธิภาพอย่าง Adobe Captive หลักสูตรนี้นอกจากจะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้โปรแกรมหรือสร้างสื่อออนไลน์ได้แล้วยังจะช่วยให้สามารถเข้าใจกระบวนการวางแผนงานหลักสูตร และวิธีการผลิตหลักสูตรออนไลน์ สามารถใช้โปรแกรม Adobe Captive (ครอบคลุมทุกเวอร์ชัน) เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ให้บุคลากรได้เรียนรู้ และพัฒนาตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Adobe Captivate เพื่อสร้างสรรค์สื่อบทเรียนสำหรับ E-Learning สื่อเรียนรู้ และ สื่อนำเสนอมัลติมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๒ เข้าใจกระบวนการวางแผนงานหลักสูตร และการผลิตสื่อออนไลน์ได้อย่างเป็นถูกต้อง รวมถึงสามารถปฏิบัติงานได้จริง
๒.๓ สามารถสร้างแบบทดสอบสำหรับวัดผลหรือประเมินผลผู้ใช้งานได้

๓.หัวข้อการฝึกอบรม

๓.๑ แนวคิดทฤษฎีการวางแผน และสร้างสรรค์สื่อเรียนรู้ยุค 4.0
๓.๒ ส่วนประกอบและหน้าตาของ Adobe Captivate
๓.๓ การสร้างและจัดการกับโปรเจกต์งานผ่าน Master Silde
๓.๔ การทำงานกับธีมและสไลด์
๓.๕ การใช้งานกับข้อความ
๓.๖ การวาดรูปทรงและแทรกภาพ
๓.๗ การทำงานกับเสียง
๓.๘ การทำงานกับวิดีโอ
๓.๙ การสร้างโปรเจกต์จาก MS-Power Point และการสร้างภาพเคลื่อนไหวสำหรับการประยุกต์ใช้งานร่วมกับ Adobe Captivate
๓.๑๐ การสร้างเนื้อหาและแบบทดสอบ E-Learning แบบ Interactive พร้อมวิธีการประเมินผล
๓.๑๑ การเผยแพร่สื่อสอนออนไลน์ และอุปกรณ์ประเภท Mobile Device ต่างๆ
๓.๑๒ ปัญหาและการแก้ไขการใช้งาน “นักพัฒนาสื่อสอน E-Learning ด้วย Adobe Captivate”

๔. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้เกี่ยวข้องกับงานสร้างสื่อการสอน และผู้สนใจ

๕. วัน เวลา สถานที่

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ แจ้งวัฒนะ ๑๕ กรุงเทพฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

๖. ค่าลงทะเบียน

๓,๙๐๐ บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน และจัดเตรียมเครื่อง notebook ไว้ให้ใช้ คอมพิวเตอร์ ๑ คนต่อ ๑ เครื่อง)
กรณีชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรม ๗ วัน ได้รับส่วนลด ๑๐๐ บาท

สมัครอบรม   ดาวน์โหลด PDF

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. ๐๘๗ ๙๗๗ ๘๖๖๘ หรือ โทร.๐๘๗ ๕๓๓ ๙๕๑๙
 
หลักสูตรทั้งหมด  
๑. หลักสูตร นักพัฒนาสื่อสอน E-Learning ด้วย Adobe Captivate ๑๗.หลักสูตร การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
๒. หลักสูตร สร้างระบบพี่เลี้ยงเพื่อการสอนงานและการจัดการความรู้ออนไลน์ ๑๘. หลักสูตร กรณีศึกษา ปัญหา ข้อหารือ ที่พบบ่อยจากการกำหนด TOR และจากการบริหารสัญญา
๓. หลักสูตร ระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ๑๙. หลักสูตร การปฏิบัติงานการเงิน
๔. หลักสูตร Dashboard & MS Excel เพื่อการจัดทำรายงาน และการนำเสนอแบบเรียลไทม์ ๒๐.หลักสูตร การควบคุมภายในด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
๕. หลักสูตร การออกแบบสื่อนำเสนอด้วย MS Power Point & Info Graphics ๒๑.หลักสูตร เทคนิคการจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุม
๖. หลักสูตร การจัดการเอกสารด้วย MS Word ๒๒. หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม
๗. หลักสูตร การใช้ MS Excel เพื่อจัดการข้อมูลการทำงาน ๒๓. หลักสูตร การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
๘. หลักสูตร การใช้ MS Excel ขั้นพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ๒๔. หลักสูตร เทคนิคการตรวจและการเกษียนหนังสือราชการสำหรับหัวหน้างาน
๙. หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx และการเขียนรายงาน EdPEx ๒๕. หลักสูตร การวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่ง และการประเมินค่างาน
๑๐. หลักสูตร การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒๖. หลักสูตร การวางแผนกำลังคนและการวิเคราะห์อัตรากำลัง
๑๑. หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน : Lean Management ๒๗. หลักสูตร การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร
๑๒. หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ๒๘. หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติการ และการเขียนโครงการ
๑๓. การบริหารงบประมาณ การเงิน ในงานจัดซื้อจัดจ้าง ๒๙. หลักสูตร การติดตามและการประเมินแผนงานโครงการ
๑๔. หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) สำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ๓๐. หลักสูตร เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
๑๕.หลักสูตร การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) ๓๑. หลักสูตร การคิดบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
๑๖. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ๓๒. หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT CENTER
๙๙/๙๙ ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทร. ๐๘ ๗๙๗๗ ๘๖๖๘ และ ๐๘ ๗๕๓๓ ๙๕๑๙ โทรสาร. ๐ ๒๕๐๓ ๕๕๓๘
อีเมล: hrdcenter9@gmail.com