ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล Human Resource Development Center

   หน้าแรก ตารางการฝึกอบรม ปฏิทินอบรม ดาวน์โหลด การชำระเงิน แผนที่ ติดต่อเรา   

๒. หลักสูตร สร้างระบบพี่เลี้ยงเพื่อการสอนงานและการจัดการความรู้ออนไลน์

๑. หลักการและเหตุผล

ระบบพี่เลี้ยงเป็นระบบหนึ่งที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์มากกว่า กับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่า โดยผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า หรืออาจเป็นหัวหน้างานก็ตามจะเป็นพี่เลี้ยงในการให้คำปรึกษา แนะนำ สอนงาน และสนับสนุนการเพิ่มพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่า ระบบพี่เลี้ยงในยุค 4.0 จึงถูกพัฒนาในรูปแบบใหม่โดยผ่านระบบเครื่องมือออนไลน์สำหรับการสอนงานและการจัดการความรู้ในแง่ของการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งจะทำให้สามารถพัฒนาศักยภาพกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการนำเสนอผลงานในรูปแบบใหม่ๆ ช่วยให้เกิดการคิดนอกกรอบได้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้สร้างผลงานได้มากขึ้นอีกด้วย

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ สามารถประยุกต์การใช้เครื่องมือออนไลน์สำหรับการสอนงานและการจัดการความรู้ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๒ สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ สอนงาน และเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่า หรือทีมงาน ได้อย่างรวดเร็วตรงตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการ

๓.หัวข้อการฝึกอบรม

๓.๑ แนวคิดการประยุกต์ใช้ google classroom
๓.๒ วิธีการจัดทำระบบบัญชีอีเมล์และการลงทะเบียนเป็นผู้สอนงาน
๓.๓ การสร้างกลุ่มหรือชั้นเรียนออนไลน์
๓.๔ การประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย
๓.๕ การสร้างระบบเมล์ตอบรับและการแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติ
๓.๖ การปรับแต่งระบบห้องเรียนเสมือนจริงผ่าน google classroom และการประยุกต์ใช้เครื่องมือออนไลน์
๓.๗ วิธีการสอนสด (streaming video) และการจัดเก็บคลังความรู้แบบออนไลน์และแบบออฟไลน์
๓.๘ การบริหารจัดการเนื้อหาในชั้นเรียน
๓.๙ การสร้างแบบประเมินผล การบ้าน แบบฝึกหัด แบบทดสอบ
๓.๑๐ การติดตามงานที่มอบหมายแบบออนไลน์
๓.๑๑ การสร้างตัวชี้วัดและผลคะแนนจากการใช้งานระบบพี่เลี้ยงออนไลน์
๓.๑๒ ปัญหาและการแก้ไขในการใช้งาน

๔. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หัวหน้างาน หัวหน้าทีม ผู้ที่ต้องสอนงาน โค้ช ผู้ปฏิบัติงาน และผู้สนใจ

๕. วัน เวลา สถานที่

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ แจ้งวัฒนะ ๑๕ กรุงเทพฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

๖. ค่าลงทะเบียน

 ๓,๙๐๐ บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน และจัดเตรียม notebook ไว้ให้ ใช้คอมพิวเตอร์ ๑ คนต่อ ๑ เครื่อง)

กรณีชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรม ๗ วัน ได้รับส่วนลด ๑๐๐ บาท

สมัครอบรม   ดาวน์โหลด PDF

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. ๐๘๗ ๙๗๗ ๘๖๖๘ หรือ โทร.๐๘๗ ๕๓๓ ๙๕๑๙
 
หลักสูตรทั้งหมด  
๑. หลักสูตร นักพัฒนาสื่อสอน E-Learning ด้วย Adobe Captivate ๑๗.หลักสูตร การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
๒. หลักสูตร สร้างระบบพี่เลี้ยงเพื่อการสอนงานและการจัดการความรู้ออนไลน์ ๑๘. หลักสูตร กรณีศึกษา ปัญหา ข้อหารือ ที่พบบ่อยจากการกำหนด TOR และจากการบริหารสัญญา
๓. หลักสูตร ระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ๑๙. หลักสูตร การปฏิบัติงานการเงิน
๔. หลักสูตร Dashboard & MS Excel เพื่อการจัดทำรายงาน และการนำเสนอแบบเรียลไทม์ ๒๐.หลักสูตร การควบคุมภายในด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
๕. หลักสูตร การออกแบบสื่อนำเสนอด้วย MS Power Point & Info Graphics ๒๑.หลักสูตร เทคนิคการจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุม
๖. หลักสูตร การจัดการเอกสารด้วย MS Word ๒๒. หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม
๗. หลักสูตร การใช้ MS Excel เพื่อจัดการข้อมูลการทำงาน ๒๓. หลักสูตร การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
๘. หลักสูตร การใช้ MS Excel ขั้นพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ๒๔. หลักสูตร เทคนิคการตรวจและการเกษียนหนังสือราชการสำหรับหัวหน้างาน
๙. หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx และการเขียนรายงาน EdPEx ๒๕. หลักสูตร การวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่ง และการประเมินค่างาน
๑๐. หลักสูตร การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒๖. หลักสูตร การวางแผนกำลังคนและการวิเคราะห์อัตรากำลัง
๑๑. หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน : Lean Management ๒๗. หลักสูตร การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร
๑๒. หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ๒๘. หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติการ และการเขียนโครงการ
๑๓. การบริหารงบประมาณ การเงิน ในงานจัดซื้อจัดจ้าง ๒๙. หลักสูตร การติดตามและการประเมินแผนงานโครงการ
๑๔. หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) สำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ๓๐. หลักสูตร เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
๑๕.หลักสูตร การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) ๓๑. หลักสูตร การคิดบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
๑๖. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ๓๒. หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT CENTER
๙๙/๙๙ ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทร. ๐๘ ๗๙๗๗ ๘๖๖๘ และ ๐๘ ๗๕๓๓ ๙๕๑๙ โทรสาร. ๐ ๒๕๐๓ ๕๕๓๘
อีเมล: hrdcenter9@gmail.com