ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล Human Resource Development Center

   หน้าแรก ตารางการฝึกอบรม ปฏิทินอบรม ดาวน์โหลด การชำระเงิน แผนที่ ติดต่อเรา   

๔. หลักสูตร Dashboard & MS Excel เพื่อการจัดทำรายงานและการนำเสนอแบบเรียลไทม์

๑. หลักการและเหตุผล

Dashboard และ MS Excel เป็นชุดเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยการทำงานในยุคดิจิตอล ช่วยให้สามารถจัดการฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล และสรุปผลภาพรวมการทำงานในรูปแบบกราฟิกและอินเตอร์เฟสแบบเรียลไทม์ได้เป็นอย่างดี ทั้งยังสามารถคัดกรองเงื่อนไข ปรับมุมมอง เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและตลอดเวลาโดยผ่านการควบคุมหรือสั่งการบนแผงควบคุมใน ๑ หน้าจอ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้หลากหลายด้าน เช่น งานด้านการศึกษา จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานและนำเสนอแบบเรียลไทม์ด้านข้อมูลจำนวนนักศึกษา อัตราการลด-เพิ่มของนักศึกษา การย้ายคณะ ผลการเรียน ฯลฯ ด้านการรักษาพยาบาล จะสามารถดูรายงานอาการคนไข้ ข้อมูลคนไข้ การติดตามรักษา การเฝ้าระวัง ฯลฯ หรืองานด้านอื่นๆ เช่น งานด้านการจัดการความรู้ การบริหารงานบุคคล การเกษตร การชลประทาน ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานไปจนถึงผู้บริหารเห็นข้อมูลได้ง่าย ชัดเจน รวดเร็ว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์แก้ไขปัญหา วางแผนปฏิบัติงานหรือวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม ถูกจุด และรวดเร็ว

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบและสร้าง Dashboard เพื่อช่วยในการจัดทำรายงานและนำเสนอในรูปแบบกราฟิกและอินเตอร์เฟสแบบเรียลไทม์ได้อย่างน่าสนใจ

๓.หัวข้อการฝึกอบรม

๓.๑ แนวคิดการออกแบบ Dashboard
๓.๒ องค์ประกอบของ Dashboard
๓.๓ การปรับแต่ง worksheet สำหรับการเตรียมพร้อมในการสร้าง Dashboard
๓.๔ การเตรียมข้อมูลและการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล (Excel Database)
๓.๕ เทคนิคการใช้ชุดฟังก์ชั่นควบคุม Dashboard (Dashboard Formula Toolbox)
๓.๖ วิธีสร้างและควบคุมฟอร์ม (Form Control & Interactive Dashboard)
๓.๗ การสร้างรายงานและการปรับแต่ง KPI (Creating and Customizing KPI Dashboard)

๔. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้เกี่ยวข้องกับงานเอกสาร งานฐานข้อมูล และผู้สนใจ

๕. วัน เวลา สถานที่

เวลา รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ แจ้งวัฒนะ ๑๕ กรุงเทพฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

๖. ค่าลงทะเบียน

๓,๙๐๐ บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน และจัดเตรียมเครื่อง notebook ไว้ให้ใช้ คอมพิวเตอร์ ๑ คนต่อ ๑ เครื่อง)

กรณีชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรม ๗ วัน ได้รับส่วนลด ๑๐๐ บาท

สมัครอบรม   ดาวน์โหลด PDF

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. ๐๘๗ ๙๗๗ ๘๖๖๘ หรือ โทร.๐๘๗ ๕๓๓ ๙๕๑๙
 
หลักสูตรทั้งหมด  
๑. หลักสูตร นักพัฒนาสื่อสอน E-Learning ด้วย Adobe Captivate ๑๗.หลักสูตร การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
๒. หลักสูตร สร้างระบบพี่เลี้ยงเพื่อการสอนงานและการจัดการความรู้ออนไลน์ ๑๘. หลักสูตร กรณีศึกษา ปัญหา ข้อหารือ ที่พบบ่อยจากการกำหนด TOR และจากการบริหารสัญญา
๓. หลักสูตร ระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ๑๙. หลักสูตร การปฏิบัติงานการเงิน
๔. หลักสูตร Dashboard & MS Excel เพื่อการจัดทำรายงาน และการนำเสนอแบบเรียลไทม์ ๒๐.หลักสูตร การควบคุมภายในด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
๕. หลักสูตร การออกแบบสื่อนำเสนอด้วย MS Power Point & Info Graphics ๒๑.หลักสูตร เทคนิคการจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุม
๖. หลักสูตร การจัดการเอกสารด้วย MS Word ๒๒. หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม
๗. หลักสูตร การใช้ MS Excel เพื่อจัดการข้อมูลการทำงาน ๒๓. หลักสูตร การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
๘. หลักสูตร การใช้ MS Excel ขั้นพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ๒๔. หลักสูตร เทคนิคการตรวจและการเกษียนหนังสือราชการสำหรับหัวหน้างาน
๙. หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx และการเขียนรายงาน EdPEx ๒๕. หลักสูตร การวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่ง และการประเมินค่างาน
๑๐. หลักสูตร การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒๖. หลักสูตร การวางแผนกำลังคนและการวิเคราะห์อัตรากำลัง
๑๑. หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน : Lean Management ๒๗. หลักสูตร การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร
๑๒. หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ๒๘. หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติการ และการเขียนโครงการ
๑๓. การบริหารงบประมาณ การเงิน ในงานจัดซื้อจัดจ้าง ๒๙. หลักสูตร การติดตามและการประเมินแผนงานโครงการ
๑๔. หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) สำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ๓๐. หลักสูตร เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
๑๕.หลักสูตร การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) ๓๑. หลักสูตร การคิดบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
๑๖. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ๓๒. หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT CENTER
๙๙/๙๙ ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทร. ๐๘ ๗๙๗๗ ๘๖๖๘ และ ๐๘ ๗๕๓๓ ๙๕๑๙ โทรสาร. ๐ ๒๕๐๓ ๕๕๓๘
อีเมล: hrdcenter9@gmail.com