ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล Human Resource Development Center

   หน้าแรก ตารางการฝึกอบรม ปฏิทินอบรม ดาวน์โหลด การชำระเงิน แผนที่ ติดต่อเรา   

๑๗. หลักสูตร การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

๑. หลักการและเหตุผล

การจัดซื้อจัดจ้างเป็นงานที่มีความสำคัญต่อภารกิจของส่วนราชการ แต่การดำเนินการที่ผ่านมามักมีปัญหาในการบริหารจัดการ การจัดซื้อจัดจ้างภาคราชการขาดประสิทธิภาพและเกิดปัญหาการทุจริต จึงมีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเกิดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ หลังจากมีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็จะต้องมีการทำสัญญา บริหารสัญญา และมีการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ กฎหมาย เงื่อนไข ระเบียบข้อกำหนด ซึ่งต้องปฏิบัติการอย่างรอบคอบรัดกุม ผู้บริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการที่เกี่ยวข้อง จึงควรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และการตรวจรับงานจ้าง ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับอย่างครบถ้วนถูกต้อง จึงจะสามารถลดความเสี่ยง และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา บริหารสัญญา และสามารถตรวจรับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการทำสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุได้อย่างถูกต้อง และสามารถบริหารสัญญา และตรวจรับพัสดุได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการได้อย่างมั่นใจ

๓.หัวข้อการฝึกอบรม

๓.๑ หลักเกณฑ์ กระบวนการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๓.๒ การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (specification) ของสิ่งของที่จะซื้อหรือจะจ้าง
๓.๓ หลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลางงานซื้อ งานจ้างทั่วไป และงานจ้างก่อสร้าง
๓.๔ การทำสัญญาและหลักประกัน
๓.๕ การบริหารสัญญา
- การแก้ไขสัญญา การงด ลดค่าปรับ และการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง
- แนวทางปฏิบัติเมื่อผิดสัญญา การคิดค่าปรับ การบอกเลิกสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง การบังคับตามสัญญา การ คืนหลักประกันสัญญา ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และกรณีศึกษา ๓.๖ การลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
๓.๗ เทคนิคในการตรวจรับพัสดุ การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง การตรวจรับงานจ้างอื่นๆ และกรณีศึกษา

๔. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้บริหาร ผู้ควบคุมตรวจสอบงานพัสดุ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

๕. วัน เวลา สถานที่

รุ่นที่ ๑๐ วันที่ ๑๙ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
รุ่นที่ ๑๑ วันที่ ๑ – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ แจ้งวัฒนะ ๑๕ กรุงเทพฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

๖. ค่าลงทะเบียน

๔,๗๐๐ บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน และตลอดหลักสูตร)

กรณีชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรม ๗ วัน ได้รับส่วนลด ๒๐๐ บาท

สมัครอบรม   ดาวน์โหลด PDF

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. ๐๘๗ ๙๗๗ ๘๖๖๘ หรือ โทร.๐๘๗ ๕๓๓ ๙๕๑๙
 
หลักสูตรทั้งหมด  
๑. หลักสูตร นักพัฒนาสื่อสอน E-Learning ด้วย Adobe Captivate ๑๗.หลักสูตร การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
๒. หลักสูตร สร้างระบบพี่เลี้ยงเพื่อการสอนงานและการจัดการความรู้ออนไลน์ ๑๘. หลักสูตร กรณีศึกษา ปัญหา ข้อหารือ ที่พบบ่อยจากการกำหนด TOR และจากการบริหารสัญญา
๓. หลักสูตร ระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ๑๙. หลักสูตร การปฏิบัติงานการเงิน
๔. หลักสูตร Dashboard & MS Excel เพื่อการจัดทำรายงาน และการนำเสนอแบบเรียลไทม์ ๒๐.หลักสูตร การควบคุมภายในด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
๕. หลักสูตร การออกแบบสื่อนำเสนอด้วย MS Power Point & Info Graphics ๒๑.หลักสูตร เทคนิคการจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุม
๖. หลักสูตร การจัดการเอกสารด้วย MS Word ๒๒. หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม
๗. หลักสูตร การใช้ MS Excel เพื่อจัดการข้อมูลการทำงาน ๒๓. หลักสูตร การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
๘. หลักสูตร การใช้ MS Excel ขั้นพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ๒๔. หลักสูตร เทคนิคการตรวจและการเกษียนหนังสือราชการสำหรับหัวหน้างาน
๙. หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx และการเขียนรายงาน EdPEx ๒๕. หลักสูตร การวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่ง และการประเมินค่างาน
๑๐. หลักสูตร การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒๖. หลักสูตร การวางแผนกำลังคนและการวิเคราะห์อัตรากำลัง
๑๑. หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน : Lean Management ๒๗. หลักสูตร การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร
๑๒. หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ๒๘. หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติการ และการเขียนโครงการ
๑๓. การบริหารงบประมาณ การเงิน ในงานจัดซื้อจัดจ้าง ๒๙. หลักสูตร การติดตามและการประเมินแผนงานโครงการ
๑๔. หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) สำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ๓๐. หลักสูตร เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
๑๕.หลักสูตร การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) ๓๑. หลักสูตร การคิดบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
๑๖. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ๓๒. หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT CENTER
๙๙/๙๙ ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทร. ๐๘ ๗๙๗๗ ๘๖๖๘ และ ๐๘ ๗๕๓๓ ๙๕๑๙ โทรสาร. ๐ ๒๕๐๓ ๕๕๓๘
อีเมล: hrdcenter9@gmail.com