ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล Human Resource Development Center

   หน้าแรก ตารางการฝึกอบรม ปฏิทินอบรม ดาวน์โหลด การชำระเงิน แผนที่ ติดต่อเรา   

๑๘. หลักสูตร กรณีศึกษา ปัญหา ข้อหารือ ที่พบบ่อยจากการกำหนด TOR และจากการบริหารสัญญา

๑. หลักการและเหตุผล

การกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) หรือรายละเอียดของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นงานต้นน้ำที่จะต้องดำเนินการในขั้นตอนแรกๆก่อนจะเริ่มการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดร่างขอบเขตงานที่ชัดเจน เหมาะสมจะช่วยให้สามารถจัดหาพัสดุได้ตรงตามความต้องการ หรือสามารถดำเนินการในการบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน ทั้งยังช่วยให้ง่ายต่อการคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ช่วยให้ง่ายต่อการทำสัญญา บริหารสัญญา การควบคุมงานและการตรวจรับงาน แต่เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหาในการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) หรือรายละเอียดของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง จึงทำให้เกิดกรณีปัญหา การฟ้องร้อง การร้องเรียนต่างๆตามมากมากมาย การฝึกอบรม หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นชัดเจนถึงปัญหา ข้อระวัง ข้อที่ควรหลีกเลี่ยง หรือประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยง เพื่อจะเป็นแนวทางที่ควรหลีกเลี่ยงหรือแนวทางที่ควรปฏิบัติในการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) หรือรายละเอียดของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งเรื่องที่ผูกพันตามมาในเรื่องของการทำสัญญา การบริหารสัญญา การควบคุมงาน และการตรวจรับงาน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการกำหนด TOR หรือรายละเอียดของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง และมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการทำสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ ซึ่งจะทำให้ลดปัญหา การฟ้องร้อง การร้องเรียนอันเกิดจากการกำหนด TOR รายละเอียดของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง และปัญหาสืบเนื่องที่ตามมาจากการบริหารสัญญา

๓.หัวข้อการฝึกอบรม

๓.๑ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
๓.๒ ความเข้าใจในการทำสัญญา การบริหารสัญญา การดำเนินการเมื่อผิดสัญญา การงด การลดค่าปรับ การบอกเลิกสัญญา
๓.๓ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และการกำหนดราคากลาง
๓.๔ กรณีปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อ จัดจ้าง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆและแนวทางการป้องกันปัญหาในการ บริหารการบริหารสัญญา การดำเนินการเมื่อผิดสัญญา การงด การลดค่าปรับ การบอกเลิกสัญญา
๓.๕ ตัวอย่างและแนวทางการกำหนด TOR และราคากลางตามแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนและอุธรณ์ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุ

๔. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ผู้กำหนด TOR ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในงานพัสดุ

๕. วัน เวลา สถานที่

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ แจ้งวัฒนะ ๑๕ กรุงเทพฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

๖. ค่าลงทะเบียน

๓,๖๐๐ บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน และตลอดหลักสูตร)

กรณีชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรม ๗ วัน ได้รับส่วนลด ๑๐๐ บาท

สมัครอบรม   ดาวน์โหลด PDF

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. ๐๘๗ ๙๗๗ ๘๖๖๘ หรือ โทร.๐๘๗ ๕๓๓ ๙๕๑๙
 
หลักสูตรทั้งหมด  
๑. หลักสูตร นักพัฒนาสื่อสอน E-Learning ด้วย Adobe Captivate ๑๗.หลักสูตร การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
๒. หลักสูตร สร้างระบบพี่เลี้ยงเพื่อการสอนงานและการจัดการความรู้ออนไลน์ ๑๘. หลักสูตร กรณีศึกษา ปัญหา ข้อหารือ ที่พบบ่อยจากการกำหนด TOR และจากการบริหารสัญญา
๓. หลักสูตร ระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ๑๙. หลักสูตร การปฏิบัติงานการเงิน
๔. หลักสูตร Dashboard & MS Excel เพื่อการจัดทำรายงาน และการนำเสนอแบบเรียลไทม์ ๒๐.หลักสูตร การควบคุมภายในด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
๕. หลักสูตร การออกแบบสื่อนำเสนอด้วย MS Power Point & Info Graphics ๒๑.หลักสูตร เทคนิคการจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุม
๖. หลักสูตร การจัดการเอกสารด้วย MS Word ๒๒. หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม
๗. หลักสูตร การใช้ MS Excel เพื่อจัดการข้อมูลการทำงาน ๒๓. หลักสูตร การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
๘. หลักสูตร การใช้ MS Excel ขั้นพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ๒๔. หลักสูตร เทคนิคการตรวจและการเกษียนหนังสือราชการสำหรับหัวหน้างาน
๙. หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx และการเขียนรายงาน EdPEx ๒๕. หลักสูตร การวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่ง และการประเมินค่างาน
๑๐. หลักสูตร การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒๖. หลักสูตร การวางแผนกำลังคนและการวิเคราะห์อัตรากำลัง
๑๑. หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน : Lean Management ๒๗. หลักสูตร การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร
๑๒. หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ๒๘. หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติการ และการเขียนโครงการ
๑๓. การบริหารงบประมาณ การเงิน ในงานจัดซื้อจัดจ้าง ๒๙. หลักสูตร การติดตามและการประเมินแผนงานโครงการ
๑๔. หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) สำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ๓๐. หลักสูตร เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
๑๕.หลักสูตร การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) ๓๑. หลักสูตร การคิดบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
๑๖. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ๓๒. หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT CENTER
๙๙/๙๙ ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทร. ๐๘ ๗๙๗๗ ๘๖๖๘ และ ๐๘ ๗๕๓๓ ๙๕๑๙ โทรสาร. ๐ ๒๕๐๓ ๕๕๓๘
อีเมล: hrdcenter9@gmail.com