ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล Human Resource Development Center

   หน้าแรก ตารางการฝึกอบรม ปฏิทินอบรม ดาวน์โหลด การชำระเงิน แผนที่ ติดต่อเรา   

๒๐. หลักสูตร สร้างระบบพี่เลี้ยงเพื่อการสอนงานและการจัดการความรู้ออนไลน์

๑. หลักการและเหตุผล

ระบบพี่เลี้ยงเป็นระบบหนึ่งที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์มากกว่า กับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่า โดยผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า หรืออาจเป็นหัวหน้างานก็ตามจะเป็นพี่เลี้ยงในการให้คำปรึกษา แนะนำ สอนงาน และสนับสนุนการเพิ่มพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่า ระบบพี่เลี้ยงในยุค 4.0 จึงถูกพัฒนาในรูปแบบใหม่โดยผ่านระบบเครื่องมือออนไลน์สำหรับการสอนงานและการจัดการความรู้ในแง่ของการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งจะทำให้สามารถพัฒนาศักยภาพกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการนำเสนอผลงานในรูปแบบใหม่ๆ ช่วยให้เกิดการคิดนอกกรอบได้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้สร้างผลงานได้มากขึ้นอีกด้วย

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ สามารถประยุกต์การใช้เครื่องมือออนไลน์สำหรับการสอนงานและการจัดการความรู้ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๒ สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ สอนงาน และเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่า หรือทีมงาน ได้อย่างรวดเร็วตรงตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการ

๓.หัวข้อการฝึกอบรม

๓.๑ แนวคิดการประยุกต์ใช้ google classroom
๓.๒ วิธีการจัดทำระบบบัญชีอีเมล์และการลงทะเบียนเป็นผู้สอนงาน
๓.๓ การสร้างกลุ่มหรือชั้นเรียนออนไลน์
๓.๔ การประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย
๓.๕ การสร้างระบบเมล์ตอบรับและการแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติ
๓.๖ การปรับแต่งระบบห้องเรียนเสมือนจริงผ่าน google classroom และการประยุกต์ใช้เครื่องมือออนไลน์
๓.๗ วิธีการสอนสด (streaming video) และการจัดเก็บคลังความรู้แบบออนไลน์และแบบออฟไลน์
๓.๘ การบริหารจัดการเนื้อหาในชั้นเรียน
๓.๙ การสร้างแบบประเมินผล การบ้าน แบบฝึกหัด แบบทดสอบ
๓.๑๐ การติดตามงานที่มอบหมายแบบออนไลน์
๓.๑๑ การสร้างตัวชี้วัดและผลคะแนนจากการใช้งานระบบพี่เลี้ยงออนไลน์
๓.๑๒ ปัญหาและการแก้ไขในการใช้งาน

๔. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หัวหน้างาน หัวหน้าทีม ผู้ที่ต้องสอนงาน โค้ช ผู้ปฏิบัติงาน และผู้สนใจ

๕. วัน เวลา สถานที่

รุ่นที่ ๕ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๖. สถานที่

โรงแรม ทีเค.พาเลซ แจ้งวัฒนะ ๑๕ กรุงเทพฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

๗. ค่าลงทะเบียน

๔,๔๐๐ บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน ตลอดหลักสูตร) และจัดเตรียมเครื่อง Notebook ไว้ให้
กรณีชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรม ๗ วัน ได้รับส่วนลด ๑๐๐ บาท

ใช้คอมพิวเตอร์ ๑ คนต่อ ๑ เครื่อง (จัดเตรียมเครื่อง Notebook ไว้ให้)

สมัครอบรม   ดาวน์โหลด PDF

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. ๐๘ ๗๙๗๗ ๘๖๖๘ หรือ โทร.๐๙ ๔๙๖๒ ๘๙๖๒
 
หลักสูตรทั้งหมด  
๑. หลักสูตร การสื่อสารองค์กรด้วยการเขียนที่มีพลัง ๑๒. หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม
๒. หลักสูตร เทคนิคการถอดบทเรียนและการนำเสนอองค์ความรู้ ๑๓. หลักสูตร เทคนิคการจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุม
๓. หลักสูตร การคิดบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ๑๔. หลักสูตร เทคนิคการตรวจและการเกษียนหนังสือราชการสำหรับหัวหน้างาน
๔. หลักสูตร การบูรณาการแผนเพื่อวางกลยุทธ์องค์กร ๑๕. หลักสูตร การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
๕. หลักสูตร การการเขียนโครงการและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๑๖. หลักสูตร ระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
๖. หลักสูตร การติดตามและการประเมินแผนงานโครงการ ๑๗. หลักสูตร การจัดการเอกสารด้วย MS Word
๗. หลักสูตร การวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่ง และการวางแผนกำลังคน ๑๘. หลักสูตร การใช้ MS Excel ขั้นพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
๘. หลักสูตร การปฏิบัติงานพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และการทำงานในระบบ e-GP ๑๙. หลักสูตร การออกแบบสื่อนำเสนอด้วย MS Power Point & Info Graphics
๙. หลักสูตร การจัดทำเอกสารและการจัดทำรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๐. หลักสูตร สร้างระบบพี่เลี้ยงเพื่อการสอนงานและการจัดการ
ความรู้ออนไลน์
๑๐. หลักสูตร การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และการทำงานในระบบ e-GP ๒๑. หลักสูตร นักพัฒนาสื่อสอน E-Learning ด้วย Adobe Captivate
๑๑. หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานการเงินและระเบียบข้อกฎหมายที่ควรระวังในการปฏิบัติงาน  
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT CENTER
๙๙/๙๙ ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทร. ๐๘ ๗๙๗๗ ๘๖๖๘ และ ๐๙ ๔๙๖๒ ๘๙๖๒ โทรสาร. ๐ ๒๕๐๓ ๕๕๓๘
อีเมล: hrdcenter9@gmail.com