ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล Human Resource Development Center

   หน้าแรก ตารางการฝึกอบรม ปฏิทินอบรม ดาวน์โหลด การชำระเงิน แผนที่ ติดต่อเรา   

๒๑. หลักสูตร เทคนิคการจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุม

๑. หลักการและเหตุผล

ในการปฏิบัติงานย่อมมีการประชุมร่วมกันเพื่อระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กำหนดนโยบาย พิจารณาข้อเสนอ หรือรายงานผลการปฏิบัติงาน การประชุมจึงต้องมีการจดบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติที่ประชุม แล้วจัดทำเป็นรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐาน รายงานการประชุมจึงมีความสำคัญใช้ในการอ้างอิง ยืนยัน หรือตรวจสอบความถูกต้องในภายหลัง นอกจากนั้นรายงานการประชุมยังเป็นสิ่งที่นำไปสู่การปฏิบัติ และเป็นเครื่องมือในการติดตามงาน ผู้จดบันทึกการประชุมและเขียนรายงานการประชุมจึงต้องมีทักษะในการฟัง การจับประเด็นและสรุปความได้ดี และจะต้องทำให้ถูกต้องครบถ้วน ในสาระของการประชุมและถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณในส่วนของการเขียนรายงานการประชุม

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเทคนิคในการฟัง การจับประเด็นและสรุปความ สามารถจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุมได้ครบถ้วนและถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณในส่วนของการเขียนรายงานการประชุม

๓.หัวข้อการฝึกอบรม

๓.๑ ความเข้าใจเกี่ยวกับรายงานการประชุม
๓.๒ การจัดระเบียบวาระการประชุม
๓.๓ การรูปแบบการเขียนรายงานการประชุมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
๓.๔ เทคนิคการจับประเด็น การสรุปความ และการจดบันทึกการประชุม
๓.๕ เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมให้ดี
๓.๖ การเป็นผู้บันทึกการประชุมที่ดี
๓.๗ ฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานการประชุม

๔. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร เลขานุการ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประชุมและรายงานการประชุม ผู้สนใจ

๕. วัน เวลา สถานที่

รุ่นที่ ๑๗ วันที่ ๑๑ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น./ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
รุ่นที่ ๑๘ วันที่ ๑ – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น./ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ แจ้งวัฒนะ ๑๕ กรุงเทพฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

๖. ค่าลงทะเบียน

๔,๕๐๐ บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน และตลอดหลักสูตร)

กรณีชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรม ๗ วัน ได้รับส่วนลด ๑๐๐ บาท

สมัครอบรม   ดาวน์โหลด PDF

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. ๐๘๗ ๙๗๗ ๘๖๖๘ หรือ โทร.๐๘๗ ๕๓๓ ๙๕๑๙
 
หลักสูตรทั้งหมด  
๑. หลักสูตร นักพัฒนาสื่อสอน E-Learning ด้วย Adobe Captivate ๑๗.หลักสูตร การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
๒. หลักสูตร สร้างระบบพี่เลี้ยงเพื่อการสอนงานและการจัดการความรู้ออนไลน์ ๑๘. หลักสูตร กรณีศึกษา ปัญหา ข้อหารือ ที่พบบ่อยจากการกำหนด TOR และจากการบริหารสัญญา
๓. หลักสูตร ระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ๑๙. หลักสูตร การปฏิบัติงานการเงิน
๔. หลักสูตร Dashboard & MS Excel เพื่อการจัดทำรายงาน และการนำเสนอแบบเรียลไทม์ ๒๐.หลักสูตร การควบคุมภายในด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
๕. หลักสูตร การออกแบบสื่อนำเสนอด้วย MS Power Point & Info Graphics ๒๑.หลักสูตร เทคนิคการจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุม
๖. หลักสูตร การจัดการเอกสารด้วย MS Word ๒๒. หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม
๗. หลักสูตร การใช้ MS Excel เพื่อจัดการข้อมูลการทำงาน ๒๓. หลักสูตร การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
๘. หลักสูตร การใช้ MS Excel ขั้นพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ๒๔. หลักสูตร เทคนิคการตรวจและการเกษียนหนังสือราชการสำหรับหัวหน้างาน
๙. หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx และการเขียนรายงาน EdPEx ๒๕. หลักสูตร การวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่ง และการประเมินค่างาน
๑๐. หลักสูตร การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒๖. หลักสูตร การวางแผนกำลังคนและการวิเคราะห์อัตรากำลัง
๑๑. หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน : Lean Management ๒๗. หลักสูตร การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร
๑๒. หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ๒๘. หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติการ และการเขียนโครงการ
๑๓. การบริหารงบประมาณ การเงิน ในงานจัดซื้อจัดจ้าง ๒๙. หลักสูตร การติดตามและการประเมินแผนงานโครงการ
๑๔. หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) สำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ๓๐. หลักสูตร เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
๑๕.หลักสูตร การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) ๓๑. หลักสูตร การคิดบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
๑๖. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ๓๒. หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT CENTER
๙๙/๙๙ ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทร. ๐๘ ๗๙๗๗ ๘๖๖๘ และ ๐๘ ๗๕๓๓ ๙๕๑๙ โทรสาร. ๐ ๒๕๐๓ ๕๕๓๘
อีเมล: hrdcenter9@gmail.com