ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล Human Resource Development Center

   หน้าแรก ตารางการฝึกอบรม ปฏิทินอบรม ดาวน์โหลด การชำระเงิน แผนที่ ติดต่อเรา   

๒๕. หลักสูตร การวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่ง และการประเมินค่างาน

๑. หลักการและเหตุผล

การวิเคราะห์งานเป็นพื้นฐานสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อมูลจากการวิเคราะห์งานแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานนั้นๆ กับองค์กร และช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจว่างานนั้นๆ เกี่ยวข้องกับความสำเร็จขององค์กรและเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กรได้อย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์งานนั้นจะอยู่บนหลักการที่เน้นบทบาทจริงในปัจจุบัน และภารกิจตามยุทธศาสตร์และภารกิจองค์กรในอนาคต การกำหนดตำแหน่งและประเมินค่างานอย่างถูกต้องตามหลักการ กระบวนการ และขั้นตอนโดยอาศัยข้อมูลการวิเคราะห์งานจะทำให้องค์กรจะช่วยให้ผู้บริหารองค์กรสามารถบริหารงานและบริหารคนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหาร นักทรัพยากรบุคคล และผู้เกี่ยวข้องจึงควรมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน กระบวนการในการวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่ง และประเมินค่างานอย่างถูกต้อง

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจในแนวคิด กระบวนการ ขั้นตอนการวิเคราะห์งาน สามารถนำผลการวิเคราะห์ไปกำหนดตำแหน่ง และสามารถประเมินค่างานได้

๓.หัวข้อการฝึกอบรม

๓.๑ แนวคิดในการวิเคราะห์งาน องค์ประกอบที่ใช้ในการวิเคราะห์งาน
๓.๒ เครื่องมือ กระบวนการ และวิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการวิเคราะห์งาน
๓.๓ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
๓.๔ หลักการ และหลักเกณฑ์การประเมินค่างาน
๓.๕ กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการในการประเมินค่างาน

๔. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้บริหารหน่วยงาน นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป ผู้เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรบุคคล ผู้สนใจ

๕. วัน เวลา สถานที่

รุ่นที่ ๑๐ วันที่ ๗ – ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
รุ่นที่ ๑๑ วันที่ ๒๔ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ แจ้งวัฒนะ ๑๕ กรุงเทพฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

๖. ค่าลงทะเบียน

๔,๗๐๐ บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน และตลอดหลักสูตร)

กรณีชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรม ๗ วัน ได้รับส่วนลด ๒๐๐ บาท

สมัครอบรม   ดาวน์โหลด PDF

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. ๐๘๗ ๙๗๗ ๘๖๖๘ หรือ โทร.๐๘๗ ๕๓๓ ๙๕๑๙
 
หลักสูตรทั้งหมด  
๑. หลักสูตร นักพัฒนาสื่อสอน E-Learning ด้วย Adobe Captivate ๑๗.หลักสูตร การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
๒. หลักสูตร สร้างระบบพี่เลี้ยงเพื่อการสอนงานและการจัดการความรู้ออนไลน์ ๑๘. หลักสูตร กรณีศึกษา ปัญหา ข้อหารือ ที่พบบ่อยจากการกำหนด TOR และจากการบริหารสัญญา
๓. หลักสูตร ระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ๑๙. หลักสูตร การปฏิบัติงานการเงิน
๔. หลักสูตร Dashboard & MS Excel เพื่อการจัดทำรายงาน และการนำเสนอแบบเรียลไทม์ ๒๐.หลักสูตร การควบคุมภายในด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
๕. หลักสูตร การออกแบบสื่อนำเสนอด้วย MS Power Point & Info Graphics ๒๑.หลักสูตร เทคนิคการจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุม
๖. หลักสูตร การจัดการเอกสารด้วย MS Word ๒๒. หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม
๗. หลักสูตร การใช้ MS Excel เพื่อจัดการข้อมูลการทำงาน ๒๓. หลักสูตร การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
๘. หลักสูตร การใช้ MS Excel ขั้นพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ๒๔. หลักสูตร เทคนิคการตรวจและการเกษียนหนังสือราชการสำหรับหัวหน้างาน
๙. หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx และการเขียนรายงาน EdPEx ๒๕. หลักสูตร การวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่ง และการประเมินค่างาน
๑๐. หลักสูตร การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒๖. หลักสูตร การวางแผนกำลังคนและการวิเคราะห์อัตรากำลัง
๑๑. หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน : Lean Management ๒๗. หลักสูตร การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร
๑๒. หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ๒๘. หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติการ และการเขียนโครงการ
๑๓. การบริหารงบประมาณ การเงิน ในงานจัดซื้อจัดจ้าง ๒๙. หลักสูตร การติดตามและการประเมินแผนงานโครงการ
๑๔. หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) สำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ๓๐. หลักสูตร เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
๑๕.หลักสูตร การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) ๓๑. หลักสูตร การคิดบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
๑๖. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ๓๒. หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT CENTER
๙๙/๙๙ ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทร. ๐๘ ๗๙๗๗ ๘๖๖๘ และ ๐๘ ๗๕๓๓ ๙๕๑๙ โทรสาร. ๐ ๒๕๐๓ ๕๕๓๘
อีเมล: hrdcenter9@gmail.com