ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล Human Resource Development Center

   หน้าแรก ตารางการฝึกอบรม ปฏิทินอบรม ดาวน์โหลด การชำระเงิน แผนที่ ติดต่อเรา   

๒๙. หลักสูตร การติดตามและการประเมินแผนงานโครงการ

๑. หลักการและเหตุผล

การติดตามและการประเมินแผนงานโครงการเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการดำเนินงานและผลสำเร็จของงาน เป็นเครื่องมือในการบริหารและการวางแผนที่จะช่วยตอบสนองต่อภารกิจความต้องการของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ทราบความก้าวหน้า สภาพ ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรค เพื่อเร่งรัด ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องการดำเนินงาน ยุติหรือพัฒนาแผนงานโครงการต่อไป การติดตามประเมินแผนงานโครงการอย่างเป็นระบบจะช่วยให้ผู้บริหารแผนงานโครงการตระหนักถึงคุณภาพของแผนงานโครงการ ส่งผลให้แผนงานโครงการนั้นดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๒.๑ มีความเข้าใจหลักการควบคุมติดตามประเมินกลยุทธ์แผนงานโครงการอย่างถูกต้อง
๒.๒ สามารถเตรียมการและดำเนินการตรวจติดตามประเมินกลยุทธ์แผนงานโครงการได้
๒.๓ สามารถจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์แผนงานโครงการได้อย่างถูกต้อง

๓.หัวข้อการฝึกอบรม

๓.๑ หลักการสำคัญในการบริหาร : การวางแผน การจัดการ การนำ และการควบคุม
๓.๒ การประยุกต์ใช้หลักการควบคุมกับการดำเนินการตามกลยุทธ์องค์กรและแผนงานโครงการ
๓.๓ หลักการ วิธีการ แนวคิด เกี่ยวกับการควบคุม ติดตามและประเมินผล
๓.๔ กระบวนการติดตาม และการประเมินกลยุทธ์องค์กรและแผนงานโครงการ
๓.๕ การเตรียมการก่อนการตรวจติดตาม การดำเนินการ การจัดทำรายงานตรวจติดตามกลยุทธ์และแผนงานโครงการ
๓.๖ วิธีการและเครื่องมือในการควบคุม ตรวจติดตามและประเมินผลกลยุทธ์องค์กรและแผนงานโครงการ
๓.๗ การสรุปผล การบันทึก และการรายงานผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์องค์กรและแผนงานโครงการ

๔. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวางแผน การประเมินกลยุทธ์แผนงานโครงการ ผู้สนใจ

๕. วัน เวลา สถานที่

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๗ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๔ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ แจ้งวัฒนะ ๑๕ กรุงเทพฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

๖. ค่าลงทะเบียน

๔,๗๐๐ บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน และตลอดหลักสูตร)

กรณีชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรม ๗ วัน ได้รับส่วนลด ๒๐๐ บาท

สมัครอบรม   ดาวน์โหลด PDF

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. ๐๘๗ ๙๗๗ ๘๖๖๘ หรือ โทร.๐๘๗ ๕๓๓ ๙๕๑๙
 
หลักสูตรทั้งหมด  
๑. หลักสูตร นักพัฒนาสื่อสอน E-Learning ด้วย Adobe Captivate ๑๗.หลักสูตร การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
๒. หลักสูตร สร้างระบบพี่เลี้ยงเพื่อการสอนงานและการจัดการความรู้ออนไลน์ ๑๘. หลักสูตร กรณีศึกษา ปัญหา ข้อหารือ ที่พบบ่อยจากการกำหนด TOR และจากการบริหารสัญญา
๓. หลักสูตร ระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ๑๙. หลักสูตร การปฏิบัติงานการเงิน
๔. หลักสูตร Dashboard & MS Excel เพื่อการจัดทำรายงาน และการนำเสนอแบบเรียลไทม์ ๒๐.หลักสูตร การควบคุมภายในด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
๕. หลักสูตร การออกแบบสื่อนำเสนอด้วย MS Power Point & Info Graphics ๒๑.หลักสูตร เทคนิคการจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุม
๖. หลักสูตร การจัดการเอกสารด้วย MS Word ๒๒. หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม
๗. หลักสูตร การใช้ MS Excel เพื่อจัดการข้อมูลการทำงาน ๒๓. หลักสูตร การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
๘. หลักสูตร การใช้ MS Excel ขั้นพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ๒๔. หลักสูตร เทคนิคการตรวจและการเกษียนหนังสือราชการสำหรับหัวหน้างาน
๙. หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx และการเขียนรายงาน EdPEx ๒๕. หลักสูตร การวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่ง และการประเมินค่างาน
๑๐. หลักสูตร การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒๖. หลักสูตร การวางแผนกำลังคนและการวิเคราะห์อัตรากำลัง
๑๑. หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน : Lean Management ๒๗. หลักสูตร การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร
๑๒. หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ๒๘. หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติการ และการเขียนโครงการ
๑๓. การบริหารงบประมาณ การเงิน ในงานจัดซื้อจัดจ้าง ๒๙. หลักสูตร การติดตามและการประเมินแผนงานโครงการ
๑๔. หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) สำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ๓๐. หลักสูตร เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
๑๕.หลักสูตร การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) ๓๑. หลักสูตร การคิดบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
๑๖. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ๓๒. หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT CENTER
๙๙/๙๙ ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทร. ๐๘ ๗๙๗๗ ๘๖๖๘ และ ๐๘ ๗๕๓๓ ๙๕๑๙ โทรสาร. ๐ ๒๕๐๓ ๕๕๓๘
อีเมล: hrdcenter9@gmail.com