ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล Human Resource Development Center

   หน้าแรก ตารางการฝึกอบรม ปฏิทินอบรม ดาวน์โหลด การชำระเงิน แผนที่ ติดต่อเรา   

๓๐. หลักสูตร เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

๑. หลักการและเหตุผล

การบริหารองค์กรสมัยใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดเป็นอย่างมากโดยถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารเพื่อใช้ในการติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนำผลมาใช้ในการจัดสรรเงินรางวัลเพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงานและให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม การเข้าใจอย่างถูกต้องจะทำให้สามารถกำหนดสิ่งที่จะต้องทำเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในงานได้อย่างถูกต้อง และพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดที่จะใช้ รวมทั้งต้องมีเทคนิควิธีการเขียนเพื่อสื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในวิธีการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และสามารถเลือกใช้และกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม

๓.หัวข้อการฝึกอบรม

๓.๑ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ๓.๒ การกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators – KPIs)
๓.๓ ลักษณะตัวชี้วัดที่ดี
๓.๔ ตัวชี้วัดประเภทต่างๆ และการเลือกใช้ที่เหมาะสม
๓.๕ เทคนิคการสร้างตัวชี้วัด
๓.๖ การกำหนดตัวชี้วัด (KPIs) และค่าเป้าหมาย
๓.๗ การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Target)
๓.๘ ขั้นตอนการกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ๓.๙ การจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด

๔. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวางแผน ผู้ดูแลตัวชี้วัด ผู้สนใจ

๕. วัน เวลา สถานที่

รุ่นที่ ๙ วันที่ ๔ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น./๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
รุ่นที่ ๑๐ วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น./๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ แจ้งวัฒนะ ๑๕ กรุงเทพฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

๖. ค่าลงทะเบียน

๔,๕๐๐ บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน และตลอดหลักสูตร)

กรณีชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรม ๗ วัน ได้รับส่วนลด ๑๐๐ บาท

สมัครอบรม   ดาวน์โหลด PDF

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. ๐๘๗ ๙๗๗ ๘๖๖๘ หรือ โทร.๐๘๗ ๕๓๓ ๙๕๑๙
 
หลักสูตรทั้งหมด  
๑. หลักสูตร นักพัฒนาสื่อสอน E-Learning ด้วย Adobe Captivate ๑๗.หลักสูตร การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
๒. หลักสูตร สร้างระบบพี่เลี้ยงเพื่อการสอนงานและการจัดการความรู้ออนไลน์ ๑๘. หลักสูตร กรณีศึกษา ปัญหา ข้อหารือ ที่พบบ่อยจากการกำหนด TOR และจากการบริหารสัญญา
๓. หลักสูตร ระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ๑๙. หลักสูตร การปฏิบัติงานการเงิน
๔. หลักสูตร Dashboard & MS Excel เพื่อการจัดทำรายงาน และการนำเสนอแบบเรียลไทม์ ๒๐.หลักสูตร การควบคุมภายในด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
๕. หลักสูตร การออกแบบสื่อนำเสนอด้วย MS Power Point & Info Graphics ๒๑.หลักสูตร เทคนิคการจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุม
๖. หลักสูตร การจัดการเอกสารด้วย MS Word ๒๒. หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม
๗. หลักสูตร การใช้ MS Excel เพื่อจัดการข้อมูลการทำงาน ๒๓. หลักสูตร การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
๘. หลักสูตร การใช้ MS Excel ขั้นพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ๒๔. หลักสูตร เทคนิคการตรวจและการเกษียนหนังสือราชการสำหรับหัวหน้างาน
๙. หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx และการเขียนรายงาน EdPEx ๒๕. หลักสูตร การวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่ง และการประเมินค่างาน
๑๐. หลักสูตร การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒๖. หลักสูตร การวางแผนกำลังคนและการวิเคราะห์อัตรากำลัง
๑๑. หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน : Lean Management ๒๗. หลักสูตร การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร
๑๒. หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ๒๘. หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติการ และการเขียนโครงการ
๑๓. การบริหารงบประมาณ การเงิน ในงานจัดซื้อจัดจ้าง ๒๙. หลักสูตร การติดตามและการประเมินแผนงานโครงการ
๑๔. หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) สำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ๓๐. หลักสูตร เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
๑๕.หลักสูตร การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) ๓๑. หลักสูตร การคิดบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
๑๖. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ๓๒. หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT CENTER
๙๙/๙๙ ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทร. ๐๘ ๗๙๗๗ ๘๖๖๘ และ ๐๘ ๗๕๓๓ ๙๕๑๙ โทรสาร. ๐ ๒๕๐๓ ๕๕๓๘
อีเมล: hrdcenter9@gmail.com