ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล Human Resource Development Center

   หน้าแรก ตารางการฝึกอบรม ปฏิทินอบรม ดาวน์โหลด การชำระเงิน แผนที่ ติดต่อเรา   

๓๑. หลักสูตร การคิดบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

๑. หลักการและเหตุผล

การบริหารองค์กรสมัยใหม่ได้ให้ความสำคัญกับพลังของคนทำงานในองค์กร ทั้งนี้องค์กรต้องมีการปรับตัวเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันทั้งภายในประเทศ และในภูมิภาคอาเซียนด้วยการสร้างจิตสำนึกรักองค์กรถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการที่จะปรับปรุงและเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อเปิดรับต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยความเข้าใจในเป้าหมายและความมีจิตสำนึกในการร่วมมือร่วมใจในการทำงานจะก่อให้เกิดพลังแห่งการเรียนรู้ และร่วมกันผนึกกำลังที่จะก้าวข้ามความท้าทายและปัญหาอุปสรรคต่างๆ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความศรัทธา เล็งเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีจิตสำนึกรักการทำงาน มีจิตสำนึกรักองค์กรและมีจิตสำนึกในความเป็นเจ้าขององค์กร ส่งผลต่อการคิดและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในเชิงบวก สร้างความกระตือรือร้นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายเพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างมีความสุข

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือบุคลากรในองค์กรมีทัศนคติบวกเชิงสร้างสรรค์และความคิดบวกต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร และมีจิตสำนึกรักการทำงานและองค์กร เกิดการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและการเติบโตของตนเองและองค์กรอย่างมีความสุข

๓.หัวข้อการฝึกอบรม

๓.๑ อิทธิพลของการคิดบวกเชิงสร้างสรรค์ต่อความสำเร็จระดับโลก ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
๓.๒ การคิดบวกและผลกระทบต่อความสำเร็จ
๓.๓ การคิดบวกและการสร้างสรรค์ผลงานที่ดี
๓.๔ การสร้างทัศนคติบวกเชิงสร้างสรรค์และการคิดบวกต่อตนเองและองค์กร
๓.๕ การวิเคราะห์ตนเองด้านความคิดบวกเชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาตนเองเพื่อความสุขและความก้าวหน้าในการทำงาน
๓.๖ การเลือกใช้ทัศนคติที่ถูกต้องในการจัดการอุปสรรคและปัญหา
๓.๗ กิจกรรมและการฝึกฝนให้มีทัศนคติบวกเชิงสร้างสรรค์และการคิดบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

๔. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้สนใจ

๕. วัน เวลา สถานที่

เวลา รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ แจ้งวัฒนะ ๑๕ กรุงเทพฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

๖. ค่าลงทะเบียน

๓,๖๐๐ บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน และตลอดหลักสูตร

กรณีชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรม ๗ วัน ได้รับส่วนลด ๑๐๐ บาท

สมัครอบรม   ดาวน์โหลด PDF

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. ๐๘๗ ๙๗๗ ๘๖๖๘ หรือ โทร.๐๘๗ ๕๓๓ ๙๕๑๙
 
หลักสูตรทั้งหมด  
๑. หลักสูตร นักพัฒนาสื่อสอน E-Learning ด้วย Adobe Captivate ๑๗.หลักสูตร การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
๒. หลักสูตร สร้างระบบพี่เลี้ยงเพื่อการสอนงานและการจัดการความรู้ออนไลน์ ๑๘. หลักสูตร กรณีศึกษา ปัญหา ข้อหารือ ที่พบบ่อยจากการกำหนด TOR และจากการบริหารสัญญา
๓. หลักสูตร ระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ๑๙. หลักสูตร การปฏิบัติงานการเงิน
๔. หลักสูตร Dashboard & MS Excel เพื่อการจัดทำรายงาน และการนำเสนอแบบเรียลไทม์ ๒๐.หลักสูตร การควบคุมภายในด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
๕. หลักสูตร การออกแบบสื่อนำเสนอด้วย MS Power Point & Info Graphics ๒๑.หลักสูตร เทคนิคการจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุม
๖. หลักสูตร การจัดการเอกสารด้วย MS Word ๒๒. หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม
๗. หลักสูตร การใช้ MS Excel เพื่อจัดการข้อมูลการทำงาน ๒๓. หลักสูตร การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
๘. หลักสูตร การใช้ MS Excel ขั้นพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ๒๔. หลักสูตร เทคนิคการตรวจและการเกษียนหนังสือราชการสำหรับหัวหน้างาน
๙. หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx และการเขียนรายงาน EdPEx ๒๕. หลักสูตร การวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่ง และการประเมินค่างาน
๑๐. หลักสูตร การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒๖. หลักสูตร การวางแผนกำลังคนและการวิเคราะห์อัตรากำลัง
๑๑. หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน : Lean Management ๒๗. หลักสูตร การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร
๑๒. หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ๒๘. หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติการ และการเขียนโครงการ
๑๓. การบริหารงบประมาณ การเงิน ในงานจัดซื้อจัดจ้าง ๒๙. หลักสูตร การติดตามและการประเมินแผนงานโครงการ
๑๔. หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) สำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ๓๐. หลักสูตร เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
๑๕.หลักสูตร การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) ๓๑. หลักสูตร การคิดบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
๑๖. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ๓๒. หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT CENTER
๙๙/๙๙ ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทร. ๐๘ ๗๙๗๗ ๘๖๖๘ และ ๐๘ ๗๕๓๓ ๙๕๑๙ โทรสาร. ๐ ๒๕๐๓ ๕๕๓๘
อีเมล: hrdcenter9@gmail.com