ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล Human Resource Development Center

   หน้าแรก ตารางการฝึกอบรม ปฏิทินอบรม ดาวน์โหลด การชำระเงิน แผนที่ ติดต่อเรา   

ปฏิทินการฝึกอบรม ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
วันที่ - เวลา หลักสูตร
วันที่ ๑๑ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น./๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๒๑. เทคนิคการจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุม
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๖. การจัดการเอกสารด้วย MS Word
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๑๔. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) สำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ
วันที่ ๑๗ – ๑๘ ธันวาคม ๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๒๒. เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม
วันที่ ๑๙ – ๒๐ ธันวาคม ๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๒๘. การจัดทำแผนปฏิบัติการและการเขียนโครงการ
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๓. ระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๒. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๓๑. การคิดบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑. นักพัฒนาสื่อสอน E-Learning ด้วย Adobe Captivate
 
เดือน มกราคม ๒๕๖๒
วันที่ - เวลา หลักสูตร
วันที่ ๗ – ๘ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๒๕. การวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่ง และการประเมินค่างาน
วันที่ ๙ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๒๖. การวางแผนกำลังคนและการวิเคราะห์อัตรากำลัง
วันที่ ๑๑ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๙. การปฏิบัติงานการเงิน
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๓. การบริหารงบประมาณ การเงิน ในงานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๗. การใช้ MS Excel เพื่อจัดการข้อมูลการทำงาน
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๘. การใช้ MS Excel ขั้นพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
วันที่ ๑๗ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๒๙. การติดตามและการประเมินแผนงานโครงการ
วันที่ ๑๙ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๗. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
วันที่ ๒๑ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๒๐. การควบคุมภายในด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
วันที่ ๒๓ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๒๓. การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
วันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๕. การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.)
วันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น./๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๒๔. เทคนิคการตรวจและการเกษียนหนังสือราชการสำหรับหัวหน้างาน
วันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๖. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการกำหนดราคากลางพัสดุ และราคากลาง งานก่อสร้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ
 
เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
วันที่ - เวลา หลักสูตร
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๕. การออกแบบสื่อนำเสนอด้วย MS Power Point & Info Graphics
วันที่ ๒ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๙. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx และการเขียนรายงาน EdPEx
วันที่ ๔ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๒๗. การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร
วันที่ ๖ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๒๘. การจัดทำแผนปฏิบัติการและการเขียนโครงการ
 
เดือน มีนาคม ๒๕๖๒
วันที่ - เวลา หลักสูตร
วันที่ ๒ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๐. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
วันที่ ๔ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น./๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๓๐. เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๒. สร้างระบบพี่เลี้ยงเพื่อการสอนงานและการจัดการความรู้ออนไลน์
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๘. กรณีศึกษา ปัญหา ข้อหารือ ที่พบบ่อยจากการกำหนด TOR และจากการบริหารสัญญา
วันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๒๒. เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๔. Dashboard & MS Excel เพื่อการจัดทำรายงานและการนำเสนอแบบเรียลไทม์
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๓๒. การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน
วันที่ ๑๕ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๑. การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน : Lean Management
 
เดือน เมษายน ๒๕๖๒
วันที่ - เวลา หลักสูตร
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๖. การจัดการเอกสารด้วย MS Word
วันที่ ๒๗ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๒. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ ๒๙ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น./๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๒๔. เทคนิคการตรวจและการเกษียนหนังสือราชการสำหรับหัวหน้างาน
 
เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
วันที่ - เวลา หลักสูตร
วันที่ ๑ – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น./๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๒๑. เทคนิคการจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุม
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๓. ระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๑๔. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) สำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๗. การใช้ MS Excel เพื่อจัดการข้อมูลการทำงาน
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๘. การใช้ MS Excel ขั้นพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
วันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๙. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx และการเขียนรายงาน EdPEx
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๓. การบริหารงบประมาณ การเงิน ในงานจัดซื้อจัดจ้าง
 
เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
วันที่ - เวลา หลักสูตร
วันที่ ๑ – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๗. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
วันที่ ๓ – ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๒๐. การควบคุมภายในด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๕. การออกแบบสื่อนำเสนอด้วย MS Power Point & Info Graphics
วันที่ ๗ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๙. การปฏิบัติงานการเงิน
วันที่ ๑๐ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๒๗. การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร
วันที่ ๑๒ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๒๘. การจัดทำแผนปฏิบัติการและการเขียนโครงการ
วันที่ ๑๔ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๕. การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.)
วันที่ ๑๘ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๒๓. การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑. นักพัฒนาสื่อสอน E-Learning ด้วย Adobe Captivate
วันที่ ๒๔ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๒๕. การวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่ง และการประเมินค่างาน
วันที่ ๒๖ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๒๖. การวางแผนกำลังคนและการวิเคราะห์อัตรากำลัง
 
เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
วันที่ - เวลา หลักสูตร
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๓๒. การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๓๑. การคิดบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
วันที่ ๖ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๐. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
วันที่ ๘ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๒๒. เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๔. Dashboard & MS Excel เพื่อการจัดทำรายงานและการนำเสนอแบบเรียลไทม์
วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น./๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๓๐. เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
วันที่ ๒๔ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๒๙. การติดตามและการประเมินแผนงานโครงการ
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๘. กรณีศึกษา ปัญหา ข้อหารือ ที่พบบ่อยจากการกำหนด TOR และจากการบริหารสัญญา
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๒. สร้างระบบพี่เลี้ยงเพื่อการสอนงานและการจัดการความรู้ออนไลน์
 
เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
วันที่ - เวลา หลักสูตร
วันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๑. การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน : Lean Management
วันที่ ๗ – ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๖. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ
หลักสูตรทั้งหมด  
๑. หลักสูตร นักพัฒนาสื่อสอน E-Learning ด้วย Adobe Captivate ๑๗. หลักสูตร การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
๒. หลักสูตร สร้างระบบพี่เลี้ยงเพื่อการสอนงานและการจัดการความรู้ออนไลน์ ๑๘. หลักสูตร กรณีศึกษา ปัญหา ข้อหารือ ที่พบบ่อยจากการกำหนด TOR และจากการบริหารสัญญา
๓. หลักสูตร ระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ๑๙. หลักสูตร การปฏิบัติงานการเงิน
๔. หลักสูตร Dashboard & MS Excel เพื่อการจัดทำรายงาน และการนำเสนอแบบเรียลไทม์ ๒๐. หลักสูตร การควบคุมภายในด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
๕. หลักสูตร การออกแบบสื่อนำเสนอด้วย MS Power Point & Info Graphics ๒๑. หลักสูตร เทคนิคการจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุม
๖. หลักสูตร การจัดการเอกสารด้วย MS Word ๒๒. หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม
๗. หลักสูตร การใช้ MS Excel เพื่อจัดการข้อมูลการทำงาน ๒๓. หลักสูตร การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
๘. หลักสูตร การใช้ MS Excel ขั้นพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ๒๔. หลักสูตร เทคนิคการตรวจและการเกษียนหนังสือราชการสำหรับหัวหน้างาน
๙. หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx และการเขียนรายงาน EdPEx ๒๕. หลักสูตร การวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่ง และการประเมินค่างาน
๑๐. หลักสูตร การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒๖. หลักสูตร การวางแผนกำลังคนและการวิเคราะห์อัตรากำลัง
๑๑. หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน : Lean Management ๒๗. หลักสูตร การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร
๑๒. หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ๒๘. หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติการ และการเขียนโครงการ
๑๓. การบริหารงบประมาณ การเงิน ในงานจัดซื้อจัดจ้าง ๒๙. หลักสูตร การติดตามและการประเมินแผนงานโครงการ
๑๔. หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) สำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ๓๐. หลักสูตร เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
๑๕. หลักสูตร การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) ๓๑. หลักสูตร การคิดบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
๑๖. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ๓๒. หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT CENTER
๙๙/๙๙ ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทร. ๐๘ ๗๙๗๗ ๘๖๖๘ และ ๐๘ ๗๕๓๓ ๙๕๑๙ โทรสาร. ๐ ๒๕๐๓ ๕๕๓๘
อีเมล: hrdcenter9@gmail.com