ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล Human Resource Development Center

   หน้าแรก ตารางการฝึกอบรม ปฏิทินอบรม ดาวน์โหลด การชำระเงิน แผนที่ ติดต่อเรา   

ติดต่อเรา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development Center – HRD Center) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการบริหารทรัพยากรขององค์กรให้มีศักยภาพเพื่อผลักดันให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุตามเป้าหมายและพันธกิจที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลมีหลักสูตรฝึกอบรมที่เอื้อประโยชน์ต่อในการพัฒนาสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โดยมีวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านนั้นๆโดยตรง มีเทคนิคและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เป็นอย่างดี

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
๙๙/๙๙ ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๘ ๗๙๗๗ ๘๖๖๘ และ ๐๘ ๗๕๓๓ ๙๕๑๙
โทรสาร ๐ ๒๕๐๓ ๕๕๓๘

 

 

 

 

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT CENTER
๙๙/๙๙ ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทร. ๐๘ ๗๙๗๗ ๘๖๖๘ และ ๐๘ ๗๕๓๓ ๙๕๑๙ โทรสาร. ๐ ๒๕๐๓ ๕๕๓๘
อีเมล: hrdcenter9@gmail.com